ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť TIGER REALITY s. r. o., so sídlom Javorová 1001/10, 014 01 Bytča, IČO: 51442469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 69694/L  (ďalej ako „MY“) ako správca osobních údajov, Vás ako užívateľa webových stránok www.tigerreality.sk informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

V texte sa dozviete najmä:

 1. Aké Vaše osobné  údaje budeme spracovávať
 2. Za akými účelmi a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané.
 4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať
 5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva

Ak budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prejednať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Spracovanie osobných údajov detí.

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete  byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 1. Vaše meno a priezvisko
 2. Obchodná firma
 3. Adresa alebo sídlo spoločnosti
 4. Identifikačné číslo daňové identifikačné číslo
 5. Telefónne číslo
 6. E-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktorá nám výslovne poskytnete.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo pre účely plnenia zmluvy, t. j. sprostredkovanie kúpy, predaja či prenájmu nehnuteľnosti. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžiadané iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovu adresu môžeme popri tom využiť k tomu, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia,    t. j. aby sme vás informovali o udalostiach, službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás mohli podľa nášho názoru zaujímať.  Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov pre účely odpovedi na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkom a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky.
Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenia.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

1. externému účtovníkovi

2. spolupracujúcim realitným maklérom;
3. externej advokátsnej kancelárii;
4. spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľovi serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú jeho obchodnými partnermi;

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

 

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý");
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo namietať proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal / a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu Vašich osobných údajov, môžete o tom Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Návrh na začatie konania možno podať

 • písomne,
 • osobne ústnou formou do zápisnice,
 • elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom,
 • telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Návrh na začatie konania musí v zmysle § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať

 • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
 • predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Pre podanie návrhu na začatie konania možno využiť tento vzor návrhu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf 

Úrad rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch úrad túto lehotu primerane predĺži, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty úrad písomne informuje účastníkov konania.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza k na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.
Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018