Cenník realitných služieb spoločnosti TIGER REALITY s. r. o.

 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

Cena nehnuteľnosti:

Výška provízie:

Do 10 000 €

7% z kúpnej ceny (minimálne 500 €)

Do 49 999 €

6 % z kúpnej ceny (minimálne 1500 €) pri domoch je cena navýšená o 1000 €

Od 50 000 do 299 999 €

5 % z kúpnej ceny (minimálne 2000 €) pri domoch je kúpna cena navýšená  o 1500 €

Od 300 000 do 1 300 000 €

3 % z kúpnej ceny

Od 1 300 000 €

1 % z kúpnej ceny

V provízii je zahrnuté: sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľnosti, fotografovanie, marketingové služby, inzercia, obhliadky, zmluvná dokumentácia,

Poplatky, ktoré hradíme 

  • Kolky za štandardný vklad Kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľností,
  • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
  • Výber listu vlastníctva na právne úkony ak je to  potrebné k čerpaniu hypotekárneho úveru

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nekomerčné nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania bez cien energii. Minimálne 200 €

Komerčné nehnuteľnosti:

 

Krátkodobý prenájom ( len niekoľko mesiacov)

10 % z celkovej sumy prenájmu

Nájom do 2 rokov

8% z priemerného ročného nájmu

Nájom od 2 do 5 rokov

15 % z priemerného ročného nájmu

Predĺženie nájmu s existujúcim klientom s spravuje v zmysle vyššie uvedených percent.

V provízii je zahrnuté: sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľnosti, fotografovanie, marketingové služby, inzercia, obhliadky, zmluvná dokumentácia,

 Cenník individuálnych služieb  a úkonov

Služby pre predávajúceho nehnuteľnosti

   

Nábor nehnuteľnosti

(fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, obhliadka, spísanie  náborového listu)

Každá začatá  hodina 

50 €

Navrhnutie stratégie predaja/ prenájmu,

(určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny)

1 nehnuteľnosť

50 €

Vyhotovenie profesionálna fotodokumentácie

(fotografovanie a úprava fotiek)

 15 fotografií

35 €

Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti  

(podklady zabezpečuje objednávateľ)

900 znakov

23 €

Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA

1 nehnuteľnosť

15 €

Preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti

30 min

50 €

Pridanie nehnuteľnosti do realitného portfólia TIGER reality

(elektronické spracovanie, pridanie vyhotovenej  fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti)

1 nehnuteľnosť

25 €

Aktivácia nehnuteľnosti

(v internom systéme TIGER reality a publikácia na internetovom sídle TIGER reality)

1 nehnuteľnosť

15 €

Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti

(vrátane exportu na externé internetové stránky s inzerciou nehnuteľností)

1 deň

5 €

Reporting o stave inzercie nehnuteľnosti,

 (príprava štatistiky  1 nehnuteľnosti)

1 report

25 €

Príprava zoznamu potencionálnych záujemcov

1 záujemca

25€

Druhá a ďalšia obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom

(za účasti / bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy). Prvá obhliadka je v rámci služieb poskytovaných predávajúcemu.

Každá začatá  hodina 

50 €

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

15 €

Úschova kľúčov od nehnuteľnosti v zabezpečenej schránke

1 deň

1 €

Spísanie protokolu o odovzdaní  nehnuteľnosti vrátane fyzického odovzdania

Každá začatá  hodina 

50 €

Prihlášky a odhlášky u dodávateľov služieb a energií

Každá začatá  hodina 

50 €

Realitný právny servis  

(zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)

1 nehnuteľnosť

200 €

Právny servis

(kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., 1 hod. pripomienkovania zmlúv, 1. hod. odborného poradenstva,

1 nehnuteľnosť

Od 350 €

Služby dopytu po nehnuteľnosti

   

Vyhotovenie prieskumu trhu

(v zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  NEKOMERČNEJ nehnuteľnosti)

1 nehnuteľnosť

250 €

Vyhotovenie prieskumu trhu v 

(zmysle požiadaviek klienta  a vytipovaní vhodnej  KOMERČNEJ nehnuteľnosti)

1 nehnuteľnosť

500 €

Druhá a ďalšia obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom

(za účasti / bez účasti vlastníka nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy). Prvá obhliadka je v rámci služieb poskytovaných kupujúcemu.

Každá začatá  hodina 

50 €

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

15 €

Realitný právny servis

(zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.)

1 nehnuteľnosť

200 €

Právny servis

(kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., 1 hod. pripomienkovania zmlúv, 1. hod. odborného poradenstva)

1 nehnuteľnosť

Od 350 €

Poradenstvo

   

Realitné poradenstvo – nekomerčná nehnuteľnosť 

30 min

25 €

Realitné poradenstvo – komerčná nehnuteľnosť 

30 min

50 €

Ostatné služby

   

Výber listu vlastníctva a jeho doručenie v tuzemsku

( bez kolkov)

1 ks

20 €

Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu  

(v prípade bytových a nebytových priestorov)

1ks

35€

Zastupovanie na katastri nehnuteľností

(napr. pri prerušení konania, konzultácii a pod.)

Každá začatá  hodina 

50 €

Právna pomoc pri majtkovo-právnych vyporiadaniach
 

Každá začatá  hodina 

50 €

Dosledovanie povolenia vkladu/ zápisu/ poznámky  katastrálnym odborom a informovanie klienta

1 nehnuteľnosť

23 €

Asistencia a doprovod pri úradnom overovaní podpisu na matrike alebo notárskom úrade

(bez poplatkov na overenie)

30 min

25 €

Preštudovanie podkladov

(titul nadobudnutia, katastrálne mapy a pod. )

30 min

50 €

Identifikácia nehnuteľností v teréne

(napr. umiestnenie pozemkov a pod.) bez nákladov na dopravu

30 min

50 €

Znalecké posudky  

( v závislosti od typu nehnuteľnosti a rozsahu práce)

1 posudok

Od 150 €

Geometrické plány  

( v závislosti od výmery pozemkov a  rozsahu práce)

1 geom. plán

Od 180 €

Odhad hodnoty nehnuteľnosti

(odborný posudok). Celková cena posudku závisí od viacerých faktorov, ako je pripravenosť podkladov, fyzická obhliadka nehnuteľnosti, druh nehnuteľnosti, účel posudku a pod.

1 nehnuteľnosť

Od 50 €

Cenník zmluvnej dokumentácie

   

Kúpne zmluvy

   

Príprava návrhu kúpnej zmluvy

(vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania  – nekomerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 150 €

Príprava návrhu kúpnej zmluvy

(vrátane preštudovanie podkladov a titulu nadobudnutia) vrátane 1 hod. pripomienkovania – komerčná nehnuteľnosť

1 zmluva

Od 350 €

Príprava návrhu na vklad  vrátane zamýšľaného návrhu na vklad

1 návrh

50 €

Pripomienkovanie  zmluvy v slovenskom jazyku

30 min

50 €

Fyzické zastupovanie klienta  pri  pripomienkovaní zmlúv v slovenskom jazyku

Každá začatá  hodina 

100 €

Právne posúdenie spôsobilosti tuzemských zmlúv

 

30 min

50 €

  

Nájomné zmluvy

   

Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na nekomerčné účely

1 zmluva

Od 150 €

Príprava nájomnej/ podnájomnej zmluvy na komerčné účely

1 zmluva

Od 250 €

Pripomienkovanie nájomnej/ podnájomnej zmluvy

30 min.

100 €

Príprava výpovede/ odstúpenia od zmluvy

1 ks

Od 50 €

 

Ostatné zmluvy

   

Príprava darovacej zmluvy

1 zmluva

Od 150 €

Príprava zmluvy o zriadení/ zrušení vecného bremena

1 zmluva

Od 100 €

Príprava zámennej zmluvy

1 zmluva

Od 150 €

Príprava zmluvy o budúcej kúpnej v zmluve so zapracovanou kúpnou zmluvou

1 zmluva

Od 180 €

Príprava sprostredkovateľskej/ rezervačnej zmluvy

1 zmluva

Od 99 €

Príprava zmluvy o záložnom práve  vrátane návrhu na vklad záložného práva

1 zmluva

Od 190 €

Príprava kvitancie s návrhom na výmaz záložného práva

1 ks

Od 120 €

Stavebné konania, príprava pozemku

   

Príprava podkladov pre územné rozhodnutie- konzultácie

30 min

50 €

Zabezpečenie stavebného povolenia (fyzické osoby, rodinné domy)

1 ks

Od 800 €

Zastupovanie v kolaudačnom konaní

30 min

50 €

 

Cenník platný od 15.03. 2018

Pred zahájením služby s každým klientom bude spísaná písomná objednávka v ktorej bude uvedená cena služby alebo spôsob jej výpočtu.