Pozor, ak ste nadobudli majetok kúpou bytu, domu, pozemku,  stavby, alebo nebytový priestor, nezabudnite podať do konca januára nasledujúceho roku daňové priznanie.

Ide o miestnu daň, kde správcom dane je obec, takže daňové priznanie sa nepodáva na daňovom úrade ale na obci.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Príklad:   Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2014, tak daň platíte od 1. 1. 2015. Rovnako to bude,  keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2015. Daň platíte od 1. 1. 2015. Ak  dôjde k zmene vlastníka, napríklad k 30. 8. 2014 ( rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností), daň za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci platí daň od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Teda od začiatku roka 2015.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Teda ak nadobudnete nehnuteľnosť 10. 6. 2016, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2017 pričom nehnuteľnosť musí byť k 1. januráru 2017 zapísaná v katastri nehnuteľnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, a túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Tlačivo

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu.  K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny vo vašom nehnuteľnom majetku (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne.  Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu.

TU si môžete stiahnuť tlačivo.

 

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 5 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.