Daň z nehnuteľností 2023 - TIGER REALITY s. r. o.

Daň z nehnuteľností 2023

Daň z nehnuteľností 2023

Kúpili ste nehnuteľnosť v roku 2022? Tak tento článok je práve pre vás.

Rozlišujeme 3 druhy daní:

 • Daň z pozemkov
 • Daň zo stavieb
 • Daň z bytov a nebytových priestorov

 

Podľa čoho zistím, že som povinný podať daňové priznanie?

Ak ste sa k 1. 1. 2023 vrátane, stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti, vzniká vám povinnosť najneskôr do konca januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Teda ak ste napríklad kúpili nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2022, daň platíte od 1. 1. 2023. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2023. Daň platíte od 1. 1. 2022.

Daň, ktorú zaplatíte do konca januára 2023 je daň za rok 2023.

V prípade, že ste v priebehu roka 2022 nadobudli ale aj v tom istom roku predali nehnuteľnosť, daňové priznanie nepodávate. Dôležitý je stav k 1. 1. 2023.

 

Dedenie a vydraženie

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Zdroj: Pixabay

Kto je správca dane?

Správcom dane je mesto alebo obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Kto podáva daňové priznanie v prípade spoluvlastníkov alebo manželov?

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, čiže spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Môžete si však na základe dohody všetkých spoluvlastníkov zvoliť spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Ak ste ako manželia nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome do vášho bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podáva len jeden z manželov.

 

Aké tlačivo potrebujem?

Budete potrebovať predpísané tlačivo, ktoré vyplníte v prípade, že ste fyzická alebo právnická osoba.

Tu je k dispozícii editovateľné tlačivo:

Vyplnené tlačivo odovzdáte na mestskom alebo obecnom úrade. Môžete tak urobiť osobne, poštou alebo prostredníctvom zástupcu.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.


Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2021 © Podnikajte.sk

 

Čiastkové priznanie:

Podávate vtedy, ak:

 1. sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti
 2. zmení sa druh alebo výmera pozemku
 3. zmení sa účel využitia stavy, bytu alebo nebytového priestoru
 4. zanikne vám vlastníctvo, správa nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

 

Zabudol som podať daňové priznanie.

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.


Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2021 © Podnikajte.sk

Detailnejšie informácie o daní z nehnuteľnosti sa dozviete v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.